Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Salgs- & Lev. betingelser

Følgende bestemmelser er gældende for ethvert samarbejde med Vision Trade ApS.

Alle priser er ekskl. Moms, levering og evt. afgifter.   Intet salg til private!


Ordrebekræftelse:
Ordre på vil normalt ikke blive bekræftet skriftligt.


Kundens materiale:
Alt til Vision Trade ApS leveret materiale skal være tydeligt mærket med navn/titel samt eventuel instruktion om behandling.

Pc’er, fotos, film, medier m.v. vil blive behandlet og opbevaret omhyggeligt, men Vision Trade ApS forsikrer ikke effekterne og påtager sig ikke at erstatte værdien af disse.

Kunden har pligt til indenfor 5 arbejdsdage efter arbejdets udførsel, at rette skriftlig henvendelse vedrørende evt. fejl og mangler, da Vision Trade ApS herefter vil slette/frigøre brugt plads på harddisk for evt. filer, data og dokumenter.


Copyright:
I de tilfælde materiale leveres af kunden til bearbejdning hos Vision Trade ApS, er det kundens ansvar, at denne har erhvervet ophavs- og ejendomsrettigheder til materialet.

Omkostninger eller tab for Vision Trade ApS som følge af tredjemands påstand om brud på ophavs- og ejendomsrettigheder erstattes af kunden.


Visningsafgifter:
Visningsafgifter og distributionstilladelser af enhver art er Vision Trade ApS uvedkommende. Få mere information hos www.koda.dk og www.ncb.dk, ved eventuelle overtrædelser, og/eller konfiskering af produktion eller lign. vil kunden blive draget til fulde ansvar for betaling af alle de eventuelle udgifter Vision Trade ApS måtte have haft eller få.


Leveringstider:
Vision Trade ApS vil altid bestræbe sig på at overholde aftalte leveringstider, men påtager sig ikke ansvar for tab eller skader som følge af forsinket levering forårsaget af hændelser, for hvilke Vision Trade ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig.


Åbningstider:
Vision Trade ApS holder åbent:

Mandag til torsdag: Kl. 08:00 – 16:30
Fredag: Kl. 08:00 – 13:00

Uden for normale åbningstider kan tilkaldes support, dog vil det være til særlige priser, se mere under “Timepris & Ekspeditionsgebyr”

 

Timepris & Ekspeditionsgebyr.
Der tages forbehold for særaftaler og tilbud!

Alle priser er pr. påbegyndte hele time fra udkørsel til hjemkost hos Vision Trade ApS. (Hvis der er kunder i samme område, bliver transporten delt ud, således den er fair for alle).

Online-support er på sammebetingelser. Om en support session varer i 5 minutter, faktureres pr. påbegyndte hele time. – her sparer du trods alt tid på kørsel mm.

 • Timepris kontormaskiner og printere: kr. 900,- pr. påbegyndte hele time.
 • Timepris servere, netværk, og industrimaskiner: kr. 1.000,- pr. påbegyndte hele time.
 • Timepris programmør (Fra 1 til 100 timer pr. md.): kr. 800,-
 • Timepris programmør ved langtidsprojektering ring for tilbud.

 

 • Tilkaldegebyr aften/weekend: kr. 1.000,-
 • Aftentillæg (18-24): 50% af timepris
 • Nat/Weekend tillæg: 100% af timepris
 • Weekend: fredag kl. 16.00 til mandag kl. 07.00
 • – Dertil kommer evt. fly, bro og færgeafgift

Alle priser er ekskl. moms, gebyr og kørsel.
Alle priser udregnes efter pr. påbegyndte hele time!

Ekspeditionsgebyr:
Ved køb af specielbestilt hard/software under kr. 3000,- vil
der være et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-

Betalingsbetingelser:
Såfremt intet andet er skriftligt aftalt: Netto kontant i henhold til gældende prisliste. Ved for sent indbetaling vil der blive påskrevet 4,0 % i renter pr. løbende måned, samt rykkergebyr på kr. 250.

Videokonvertering:
Såfremt kunden ikke har vedlagt systemkrav og specifikationer ved konvertering, vil Vision Trade ApS ikke påtage sig noget ansvar med hensyn til erstatning eller en ny indkodning. Dette gælder både kvalitet af lyd, billede og dataoverførsel. Vision Trade ApS påtager sig intet ansvar for, om kundens materiale, er af sådan en kvalitet, at det ikke kan indkodes uden evt. overstyring af lyd fra master, pixelering og farve/nuance ændringer. Prisen ved konvertering vil blive beregnet ud fra hver enkelt separeret sekvens varighed som yderligere bliver rundet op til nærmeste hele minut.

Spam, vira , trojanere og misbrug af Internet:
Vision Trade ApS gør aktivt brug af metoder til bekæmpelse af vira, trojaner, spam og andet misbrug af Internettet.

Kunder, der misbruger e-mailsystemet til afsendelse eller relay hosting af mail-spam o.l., kan opkræves for de omkostninger dette måtte påføre Vision Trade ApS.

Vision Trade ApS vil altid have de sidste nye antivirus-programmer, og gøre alt for at sikre sig imod virus, men påtager sig ikke ansvar for tab eller skader, som følge af infektion forårsaget af hændelser, for hvilke Vision Trade ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig.

Server, sikkerhed og backup:
Vision Trade ApS er berettiget til at træffe de nødvendige forholdsregler i forbindelse med sikring af driften af Vision Trade ApS netværk og hostet servere.
Dette kan omfatte – men er ikke begrænset til – spærring af trafik fra netværk, der skønnes at kompromittere sikkerheden i Vision Trade ApS netværk.

Det påhviler kunden selv at kontrollere, at al materiale som placeres på Vision Trade ApS servere overholder gældende dansk og international lovgivning om ophavsret og derved ikke krænker tredjemands rettigheder.
Vision Trade ApS påtager sig ikke – og har ikke mulighed for – at kontrollere kundens benyttelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed.

Kunden påtager sig følgelig ethvert ansvar for alle informationer, som kunden gør tilgængelige ved anvendelsen af net og servere, der stilles til rådighed af Vision Trade ApS.

Kundens gøren og laden på Internettet påhviler alene kunden. Vision Trade ApS kan ikke drages til ansvar for opståede problemer med hardware og software i forbindelse med brug af Internettet.

Erstatningsansvar:
Vision Trade ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos Vision Trade ApS eller hos tredje part.

Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Vision Trade ApS eller tredje part.
Vision Trade ApS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder, immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

Vision Trade ApS er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter tekniker-assistance eller anden form for support fra tredjemand.
Vision Trade ApS påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.
Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og Vision Trade ApS, erhverver kunden ikke noget krav imod Vision Trade ApS.

Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerhedskopi af al materiale på kundens hjemmeside.
Vision Trade ApS er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser.

Vision Trade ApS er ikke ansvarlig for, at kundens besøg på en given hjemmeside bevirker, at der med eller uden kundens kendskab bliver downloadet vira, malware, spyware eller andre former for trojaner som krypterer eller ødelægger alt indhold på harddisk/e, pc’er og/eller servere.

Force majeure:
Vision Trade ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punktet “Erstatningsansvar”, såfremt den manglende adgang til kundens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for Vision Trade ApS kontrol. Dette være sig, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt Vision Trade ApS egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

Reparation og service:
Vision Trade ApS vil altid forsøge at udføre reparation og/eller service så hurtigt og effektivt som muligt, men påtager sig ikke ansvar for tab eller skader, som følge af hard-/software fejl forårsaget af hændelser, for hvilke Vision Trade ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig. Vision Trade ApS kan endvidere heller ikke gøres direkte eller indirekte ansvarlige for de tab eller udgifter som kunne blive aktuelle, for en såvel stoppet produktion eller de dertil kommende personale/løn omkostninger. Vision Trade ApS kan ikke gøres til ansvar for eventuelle elektriske fejl som pludselig kan opstå eller være påført af en elektriker eller anden person, som f.eks. problemer med jord, overspænding eller støj på netværket, begrundet evt. tilbageløb af andre strømkilder. Ved opsætning af eventuelt måleudstyr for fejlfinding af dette, samt de pågældende timer, vil kunden blive draget til ansvar og faktureret for alle omkostninger Vision Trade ApS ville have haft.
Alle udskiftede reservedele og ikke afhentet udstyr, bortgives eller smides ud når det har stået hos Vision Trade ApS i 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

I sådanne tilfælde kan Vision Trade ApS ikke gøres direkte eller indirekte ansvarlig på det eventuelle tab af data eller arbejdstid som måtte være tabt. I de tilfælde hvor Vision Trade ApS sælger et produkt, vil der kun være garanti på pågældende produkt og andre produkter/komponenter som sidder sammen med det fra Vision Trade ApS leverede, kan Vision Trade ApS ikke kan gøres direkte eller indirekte ansvarlig.

Garanti:
Hvis ikke andet nævnt er der på varer købt hos Vision Trade ApS 1 års garanti.
På software er der ingen garanti!
Garantien dækker dog ikke tab af eventuelle programmer, dokumenter og geninstallation af software, samt afhentning, levering og eventuelt lånt/lejet udstyr.
Samtidig bortfalder garantien også hvis der er tale om hærværk eller uforsigtig brug, anvendelse og placering af pågældende vare(r). Som f.eks. et sted hvor der er meget støv/smuds. rystelser/vibrationer, kulde/varme og evt. ved meget høj fugtighed.
Det er på kundens eget ansvar at gemme og gennemlæse garantibevis(er) samt at gemme emballage som nogle fabrikanter kræver for at yde denne garanti. Garanti dækker ej kørsel, denne betales af kunden!

Ejendomsforbehold:

Alle leverede varer forbliver Vision Trade ApS ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Returnering og ombytning:
Varer købt hos Vision Trade ApS, tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato.

Vision Trade ApS forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage fradrag af et returneringsgebyr på 20% af fakturaværdien.  Returnering sker for købers regning og risiko

-specialfremstillede eller specielfremskaffede varer tages IKKE retur!

Opsigelser af abonnementer:

 • Internet-abonnementer og domæner skal opsiges senest 28 dage før periodens ophør.
 • Virus & Spam-abonnementer skal opsiges senest 35 dage før periodens ophør.
 • Software-abonnementer (Som f.eks. Adobe & Microsoft) skal opsiges senest 28 dage før periodens ophør.
 • Online-Backup-abonnementer skal opsiges senest 35 dage før periodens 

Vi har opsigelser på nogle produkter fordi vi også benytter os af underleverandører og derved selv tilkøber service som i de fleste tilfælde ikke krediterer for sene opsigelser.
Ved oprettelse af services og ved fakturering er man ligeledes blevet oplyst om hvornår evt. opsigelse senest kan finde sted. Derfor krediteres et for sent opsagt produkt/service ikke (hverken helt eller delvist).

 

 Alle priser er ekskl. Moms, levering og evt. afgifter.   Intet salg til private!

Der tages altid forbehold for fejl, udsolgte/udgåede varer og for kursændringer.

(Sidst ændret 21. juni 2016)